Privacybeleid

Privacy Statement

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt dat voor alle persoonsgegevens die verzameld worden door Topla Nederland BV, voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is aan te merken. Topla Nederland BV houdt zich aan de geldende wet-en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Topla Nederland BV houdt zich aan de geldende wet-en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Topla Nederland BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Topla Nederland BV, gevestigd aan Industriestraat 25, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen;
 • zorgvuldig beveiligen.

U heeft ten allen tijde recht:

 • om inzage, correctie of verwijdering te verzoeken van uw gegevens;
 • bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van uw gegevens;
 • toestemming in te trekken;
 • uw gegevens over te dragen.

Bedrijfsgegegevens

Toplawood, gevestigd aan Industriestraat 25, 8081 JL Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De heer De Weerd is de functionaris Gegevensbescherming bij Toplawood en Topla Nederland BV. De heer G. de Weerd is de Functionaris Gegevensbescherming van Topla Nederland BV hij/zij is te bereiken via info@toplawood.nl.

Topla Nederland BV 
Industriestraat 25
8081 HH Elburg
Telefoon: 0031525-216004
Website : www.toplawood.nl
Email:      info@toplawood.nl

Topla Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 •  Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 •  Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toplawood.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Topla Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken mits u dat wilt;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Topla Nederland BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Topla Nederland BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Topla Nederland BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Topla Nederland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Topla Nederland BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Topla Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor onze werkzaamheden hanteren wij tevens de wettelijk verplicht gestelde bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Topla Nederland BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toplawood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Topla Nederland BV gebruikt alleen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Topla Nederland BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toplawood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toplawood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN )zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Topla Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.